Regulamin

Abyś mógł owocnie przeżyć te kilkudniowe Rekolekcje w Drodze, zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie, Bracie i Siostro, zostało napisane.
Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

1. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania.
2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin, będzie stosował się do poleceń kierownictwa pielgrzymki i odpowiednich służb pielgrzymkowych.
3. Osoby nieletnie do lat 15 włącznie mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie i będącej na tym samym noclegu; osoby w wieku 16–18 lat na podstawie pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów (zakładka Informacje).
4. Osoby powyżej 65. roku życia powinni okazać zgodę na udział w pielgrzymce podpisaną przez lekarza rodzinnego.
5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych lub starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne), włączając się w różne posługi.
6. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
7. Pielgrzym zawsze nosi przy sobie: identyfikator-legitymację i śpiewnik-modlitewnik oraz podręczny plecak. Duży bagaż rano ładuje na samochód bagażowy i odbiera wieczorem po przyjściu na wyznaczone miejsce docelowe.
8. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), zakaz palenia tytoniu (w tym e-papierosów), zakaz picia wszelkiego rodzaju alkoholu, zakaz zażywania środków odurzających, zakaz używania kijów trekkingowych.
9. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk itp.), wskazań odpowiednich służb pielgrzymki.
10. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają w wyznaczonych miejscach.
11. Na noclegu cisza nocna obowiązuje wszystkich od 22.00. Zabronione są noclegi koedukacyjne z wyjątkiem małżeństw. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.
12. Uczestnikom pielgrzymki, a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
13. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma albo natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.
14. Pielgrzym ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone na pielgrzymce, w drodze, na postojach i noclegach.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, kradzież czegokolwiek, co należy do pielgrzyma.
16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na drodze i opiekę medyczną i jest przekonany, że zastosowanie się do regulaminu i przepisów Kodeksu Drogowego gwarantuje spokojne pielgrzymowanie.
17. Pielgrzymce nie mogą towarzyszyć żadne pojazdy mechaniczne, oprócz zaakceptowanych wcześniej przez organizatora.
18. Organizator zastrzega sobie możliwość redukowania albo łączenia grup. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsc noclegowych poszczególnych grup.
19. Wpłata przy zapisie jest darowizną na cele organizacyjne pielgrzymki. Zwrot opłaty w przypadku rezygnacji z udziału w pielgrzymce jest możliwy wyłącznie przy zgłoszeniu tego faktu najpóźniej 30 lipca danego roku. Zgłoszenie rezygnacji po 30 lipca jest równoznaczne z brakiem zwrotu wpłaconej darowizny. W przypadku zakupu biletu na autokar powrotny z Częstochowy NIE MA żadnej możliwości zwrotu opłaty. W czasie postojów działa kiosk pielgrzymkowy, z którego dochody również przeznaczone są na cele organizacyjne pielgrzymki.
20. Szczegóły dotyczące pielgrzymowania znajdują się na stronie: www.pielgrzymka.bielsko.pl

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuje się, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest organizator Pieszej Pielgrzymki Diecezji Bielsko-Żywieckiej na Jasną Górę.
2. Diecezjalnym Inspektorem Ochrony Danych jest ks. Mateusz Kierczak. Kontakt e-mailowy: inspektor@diecezja.bielsko.pl, telefoniczny: +48 734 176 638.
3. Państwa dane są wykorzystywane do ubezpieczenia.
4. Podstawą przetwarzania tych danych jest Państwa zgoda.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do postępowań związanych z ubezpieczeniem pielgrzymów.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.
7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu.
8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z uczestnictwem w pielgrzymce.

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.

Persette
BHPiPPOZ
Anioł Beskidów
Gość Niedzielny
Trans Jakubiec
Zakon Maltański
Misericordia