Regulamin

Abyś mógł owocnie przeżyć te kilkudniowe “Rekolekcje w Drodze”, zechciej uważnie przeczytać to, co tutaj z myślą o Tobie, Bracie i Siostro, zostało napisane. Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, czyli wspólnoty, która w drodze uświęca się przez prawdę i miłość. Jest aktem wyłącznie religijno-pokutnym. Zatem musi ją cechować duch modlitwy i ofiary oraz porządek zewnętrzny.

 1. Uczestnicy decydując się na udział w pielgrzymce, kierują się motywami religijnymi i dbają – pod sankcją usunięcia – aby religijny charakter pielgrzymki był przestrzegany przez cały czas jej trwania. 2.
 2. Uczestnikiem pielgrzymki może być tylko ten, kto: we właściwym miejscu i czasie dokona zapisu, akceptuje niniejszy regulamin, będzie stosował się do poleceń kierownictwa pielgrzymki i odpowiednich służb pielgrzymkowych.
 3. Osoby nieletnie do lat 15 i 15 mogą brać udział w pielgrzymce w towarzystwie osoby dorosłej idącej w tej samej grupie i będącej na tym samym noclegu; w wieku 16-18 lat na podstawie złożonego przy zapisie, pisemnego zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów (patrz kwestionariusz).
 4. Osoby powyżej 65 roku życia okazują opinię podpisaną przez lekarza (patrz kwestionariusz).
 5. Pielgrzymi codziennie uczestniczą we wspólnej Eucharystii i w miarę możliwości w Komunii św. oraz czynnie biorą udział w modlitwie, śpiewach, konferencjach. Troszczą się o klimat, jaki tworzą wokół siebie: życzliwość, kulturę bycia, wrażliwość na potrzeby innych, zwłaszcza słabszych lub starszych; wykorzystują posiadane talenty i dary (np. muzyczne, medyczne, techniczne); włączając się w różne posługi.
 6. Pątnicy zobowiązani są iść w grupach, do których się zapisali. Zdecydowanie zabrania się pielgrzymowania poza grupami, wyprzedzania pielgrzymki, docierania wcześniej na postoje i noclegi bez zgody odpowiednich służb pielgrzymkowych. Przebywanie poza grupą w innych wypadkach jest równoznaczne z wycofaniem się z udziału w pielgrzymce.
 7. Pielgrzym nosi zawsze przy sobie: identyfikator-legitymację i śpiewnik-modlitewnik oraz podręczny plecak. Duży bagaż rano ładuje na samochód bagażowy i odbiera wieczorem po przyjściu na wyznaczone miejsce docelowe.
 8. Ze względu na religijno-pokutny charakter pielgrzymki pątników obowiązuje: odpowiedni, skromny strój (zasłonięte ramiona i kolana), zakaz palenia tytoniu, picia wszelkiego alkoholu, zażywania środków odurzających, używania kijów trekkingowych Nordic Walking.
 9. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do przestrzegania: przepisów o ruchu drogowym, zarządzeń władz terenowych (zakaz kąpieli, rozpalania ognisk, itp.) wskazań odpowiednich służb pielgrzymki.
 10. W miejscach postoju pielgrzymi zachowują czystość, śmieci składają w wyznaczonych miejscach.
 11. Na noclegu cisza nocna obowiązuje wszystkich od godz. 22.00. Zabronione są noclegi koedukacyjne z wyjątkiem małżeństw. Zabiegi higieniczne (mycie, WC) dozwolone są tylko w miejscach wyznaczonych przez gospodarzy.
 12. Uczestnikom pielgrzymki a tym bardziej osobom postronnym, bez wiedzy i zgody kierownictwa nie wolno rozpowszechniać żadnych materiałów czy emblematów ani zbierać jakichkolwiek ofiar.
 13. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu, a także za postawę niezgodną z istotnymi celami
  i duchem pielgrzymki przewiduje się upomnienie z wpisem do legitymacji pielgrzyma albo natychmiastowe usunięcie z pielgrzymki.
 14. Pielgrzym ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za szkody wyrządzone na pielgrzymce, w drodze, na postojach i noclegach.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zagubienie, kradzież czegokolwiek co należy do pielgrzyma.
 16. Organizator zapewnia bezpieczeństwo na drodze i opiekę medyczną i jest przekonany że, zastosowanie się do regulaminu i przepisów Kodeksu Drogowego gwarantuje spokojne pielgrzymowanie.
 17. Pielgrzymce nie mogą towarzyszyć żadne pojazdy mechaniczne, oprócz zaakceptowanych wcześniej przez organizatora.
 18. Organizator zastrzega sobie możliwość redukowania albo łączenia grup.
 19. Wpłata przy zapisie jest darowizną na cele organizacyjne Pielgrzymki.
 20. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PIELGRZYMOWANIA ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE
  www.pielgrzymka.bielsko.pl

Sponsorzy

ZA KAŻDĄ OFIAROWANĄ POMOC SKŁADAMY SERDECZNE BÓG ZAPŁAĆ.